Dansk Folkeparti bakker familien Gruelund op og opfordrer Kommunalbestyrelsens øvrige partier til at tage stilling i sagen og gøre det samme.

#

Af Glen Madsen, Kommunalbestyrelsesmedlem (O) – Foto: Peter Brandi©

For nogle måneder siden blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at der, i forbindelse med en aktindsigt givet til tidligere borgmester Uffe Thorndahl, var fremkommet dokumenter med kritisabel og helt utilstedelig korrespondance mellem en medarbejder på rådhuset og en ekstern advokat. I korrespondancen beskrives kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund og Uffe Thorndahl i lidet flatterende og særdeles kritisable vendinger.

Myndighedsrepræsentanter skal agere professionelt og selvsagt holde sig fra den slags. Især i en situation, hvor pågældende medarbejdere i flere omgange har direkte og afgørende indflydelse på sager hvori de to er centrale personer.

Aktindsigten til Uffe Thorndahl har, udover den stærkt kritisable korrespondance, blandt andet vist, at den eksterne advokat over en årrække på ca. 7 år har faktureret Hørsholm Kommune for et beløb på 4,5 mio. kroner. Ligesom den har vist, at administrationen i Hørsholm meget tidligt i forløbet omkring ”vejretssagen” var bekendt med udfordringerne ved den for lave port-højde i ”Sats-bygningen”.

Da Kommunalbestyrelsen blev informeret om fornævnte korrespondance, havde behandlingen af Uffe Thorndahls aktindsigtsbegæring varet i næsten 1,5 år. Det er en helt urimelig sagsbehandlingstid i forhold til en på alle måder elementær begæring vedr. advokatomkostninger og for længst journaliseret korrespondance i en offentlig myndighed.

Dansk Folkepartis medlem af Kommunalbestyrelsen Glen Madsen og Uffe Thorndahl har via den foreløbige aktindsigt i sagsforløbene blandt andet erfaret følgende:

  • Administrationen var meget tidligt i forbindelse med ”vejretssagen” klar over udfordringerne ved den for lave port-højde. Processen og sidenhen sagen mod familien Gruelund kørte det til trods uhindret videre.
  • Der har under sagsbehandlingen i ”vejretssagen” mellem en betroet medarbejder på rådhuset og en ekstern advokat fundet særdeles kritisabel og utilstedelig korrespondance om Thorkild Gruelund og Uffe Thorndahl sted.
  • Den eksterne advokat har over en 7 årig periode i ca. 10 forskellige sager repræsenteret Hørsholm Kommune og har i den forbindelse fremsendt fakturaer på 4,5 mio. kroner før moms.
  • Den eksterne advokat blev uden ledelsen viden af medarbejderen på rådhuset straks informeret, om Uffe Thorndahls ønske om aktindsigt i de af pågældende til Hørsholm Kommune fremsendte fakturaer.
  • Den eksterne advokat havde via medarbejderen på rådhuset og stadig uden ledelsens viden direkte indsigt og indsigelsesmulighed i forhold det første afslag på aktindsigt fra Hørsholm Kommune til Uffe Thorndahl.
  • Ledelsen informeredes først om det første afslag på at imødekomme aktindsigten efter at denne var tilsendt Uffe Thorndahl. I den forbindelse tilkendegav ledelsen en undren over, hvorfor der ikke var givet aktindsigt, når der kort tid forinden var givet aktindsigt i advokatudgifterne i en anden sag?
  • Ledelsen påpegede i flere omgange, at den var ”stemt for” at give aktindsigt, samt der var en overhængende mulighed for, at Ankestyrelsen ikke ville være enig i argumentet om chikane fra Uffe Thorndahls side. Det til trods, så fortsatte ledelsen efter første afslag at fastholde afslaget.
  • Uffe Thorndahl fremsendte aktindsigtsbegæringen pr. d. 18. november 2018. Pr. d. 23. oktober 2019 anviste Ankestyrelsen Hørsholm Kommune genoptog sagsbehandlingen (gav aktindsigt) og efter flere rykkere igen fremsendtes dokumenterne til Uffe Thorndahl. Det er på alle måder en helt urimelig sagsbehandling.

Jævnfør ovenstående er der flere opmærksomheds- og kritiske punkter i forbindelse med både ”vejretssagen” imod familien Gruelund og håndteringen af aktindsigtsbegæringen fra Uffe Thorndahl.

Det er åbenlyst et problem, at ansatte udtaler så stor antipati overfor personer, hvis sager de som myndighedsrepræsentanter sagsbehandler. Det er åbenlyst et problem, at der har været kendskab til den fejlagtige port-højde, uden at der er grebet ind. Det er åbenlyst et problem, at aktindsigtsbegæringen i så eksponeret en sag indledningsvis blev håndteret uden ledelsesinvolvering. Det er åbenlyst et problem, at ledelsen, da den var blevet involveret, på trods en anden vurdering, holdte fast i ikke at ville give aktindsigt og på den måde trak sagen i helt unødigt langdrag. Det er åbenlyst et problem, at ledelsen, da den bliver opmærksom på den kritisable korrespondance, eller da den modtager en henvendelse fra Uffe Thorndahl om det tidlige kendskab fra administrationens side til den for lave port-højde, ikke egenhændigt iværksætter en til bunds gående undersøgelse, men derimod uden videre holder fast i, at der har fundet en upartisk, neutral og korrekt sagsbehandling sted. Det mener Dansk Folkeparti er meget svært at konkludere med ovenstående in mente.

Glen Madsen udtaler: ”Der hersker ingen tvivl om, at jeg i al almindelighed synes, der er plads til forbedring i mange sagsbehandlinger og politiske processer i Hørsholm. Alligevel har det dybere indblik i disse sager rystet mig! Jeg synes, det er grotesk, at medarbejdere med så stor og åbenlys antipati overfor specifikke personer har fået lov til at behandle sager vedr. netop de personer. Og ingen skal fortælle mig, at den antipati har været til at skjule for andre medarbejdere på rådhuset. Derfor forekommer det mig usandsynligt, hvis det ikke på den ene eller anden måde er kommet borgmesteren og den øvrige ledelse for ører. Dét, sammenholdt med informationen om, at der i administrationen har været kendskab til den for lave port-højde i ”Sats-bygningen” fortæller mig, at familien Gruelund er blevet uretmæssigt behandlet. Det samme kan man sige om Uffe Thorndahl, der også helt uretmæssigt er blevet kørt rundt i manegen i 1,5 år. Jeg må sige, at jeg er imponeret over, at han så konsekvent har holdt fast i at få ordentligheden og ”vejretssagens” fakta frem i lyset. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange gange de fleste almindelige borgere ville have givet op i det vanvittige sagsforløb Familien Gruelund har været igennem. ”

”Den ansvarlige medarbejder arbejder mig bekendt ikke længere i Hørsholm, og den eksterne advokat benyttes vist heller ikke mere. Det til trods er det både for administrationen vedkommende og for familien Gruelund vigtigt, at få hele sagen ordentligt og grundigt belyst. Det samme gælder for borgmesteren og ledelsen, der enten skal friholdes eller stilles til ansvar. Det er klart, at såfremt det kan fastslås, at ledelsen har haft kendskab til nogle af de beskrevne kritiske punkter, så er det alvorligt! ”

”På baggrund af situationen, som den er lige nu, så er det min og Dansk Folkepartis anbefaling, at Kommunalbestyrelsens øvrige partier må overveje og gøre deres stilling op. På nuværende tidspunkt er det min klare holdning, at familien Gruelund fortjener en kæmpe stor undskyldning og oprejsning for den behandling, de har været udsat for. Det er også min helt klare holdning, at borgmesteren og ledelsen må bide al skam i sig og lægge alt tilstedeværende materiale i sagen frem, så Kommunalbestyrelsen og pressen kan få et fuldstændigt syn for sagen. Og lad nu være med at hyre endnu en hundedyr ekstern advokat til for Gud ved hvilken gang at levere en omgang bestilt arbejde, hvis eneste formål er at flytte fokus og fjerne ansvar… Det kommer ikke til at rense luften i byen eller for den sags skyld i Kommunalbestyrelsen hr. borgmester! ” Afslutter Glen Madsen.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk