Første skridt på vejen mod ’Fremtidens Kloak’ i Hørsholm Kommune

#

Af Peter Brandi – Arkivfoto

Torsdag den 17. december besluttede Miljø- og Planlægningsudvalget at påbegynde et langsigtet arbejde, hvor husspildevand og regnvand adskilles i kloakken. Formålet er, at forurenet spildevand ikke havner i søer, vandløb, Øresund – og ikke mindst i kældre. Fremtidens afløbssystem finansieres de næste 30-50 år over spildevandstaksten, af de private grundejere og kommunekassen.

Udvalget tog denne strategiske beslutning, som første skridt på vejen mod det de selv kalder “Fremtidens Kloak”. Nu fortsætter behandlingen af sagen i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2021, hvor strategien vedtages endeligt.

Jan Klit (C) Formand for Miljø og Planlægningsudvalget – Foto: Peter Brandi©

”Med afløbsstrategien er vi godt gearet til fremtiden, og vi tager et fælles ansvar for at passe på vandmiljøet,” siger formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Jan Klit.

Strategiens mål er færre overløb med forurenet spildevand i søer, vandløb, Øresund og tilbageløb til private kældre. Midlet er kloakker, der er adskilt i ledninger med henholdsvis regnvand og husspildevand fra f.eks. opvask og toiletskyl.

Når man adskiller vandet i to systemer, betyder det, at når der sker overløb til søer, vandløb og Øresund, vil det udelukkende være regnvand, og ikke husspildevand blandet med regnvand, der løber videre.

Ledningerne deles de fleste steder
Med beslutningen lægges der op til en løsning, hvor ledningerne bliver separeret i regnvand de fleste steder, og hvor det nuværende afløbssystem med en fælleskloak bibeholdes og opgraderes enkelte steder. Grunden til, at alle områder ikke separatkloakeres (altså hvor ledningerne deles i husspildevand og regnvand) er bl.a. fordi det er svært at finde arealer til de nødvendige regnvandssøer i området.

Kloakkerne trænger til renovering
Kloakker har en levetid på ca. 70 år. Det betyder, at kloakkerne i de områder, der blev udbygget optil 1950’erne nu trænger til renovering eller udskiftning. Ved at investere i afløbssystemet nu sikres bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand i de næste 70-100 år. 

Et perspektiv på 30-50 år
Tempoet og rækkefølgen på etableringen af Fremtidens Kloak besluttes politisk i 2021, men der er lagt op til et langsigtet projekt på 30-50 år. Da udgiften og ansvaret for etableringen af de opdelte kloakledninger inde på privat grund påhviler den enkelte grundejer, forventes det, at der i projektet bliver indlagt en minimumsvarsling på 5 år – det vil sige, at grundejerne som minimum har fem år til at få bragt kloakarbejdet i orden på egen grund, når kloaksystemet renoveres i eget lokalområde.

Udover grundejernes udgift på egen grund, finansieres projektet over spildevandstaksten.

Når Hørsholm Kommune har besluttet strategien for Fremtidens Kloak, er det vand- og spildevandsselskabet Novafos, der projekterer, udfører og koordinerer det konkrete anlægsarbejde i Hørsholm Kommune.

Få mere at vide på Kommunens hjemmeside
Det er muligt at læse mere om projektet Fremtidens Kloak på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Her får man svar på de mest almindelige spørgsmål, og siden forventes at blive udbygget i takt med, at projektet bliver mere konkret. Fremtidens kloak (horsholm.dk)

Kom med til virtuelt borgermøde
Få viden og fortæl Hørsholms politikere, hvad du synes om strategien for Fremtidens Kloak. Det sker på et virtuelt borgermøde den 7. januar kl. 18.00-19.30.

Hørsholm Kommune vil på borgermødet give indsigt i afløbssystemet og klimatilpasning samt debattere strategien med Hørsholms borgere.

Tilmelding kan ske på dette link: Fremtidens kloaksystem i Hørsholm Kommune (nemtilmeld.dk)

FAKTA:
Hvorfor Fremtidens Kloak?
Der er flere grunde til, at Hørsholm Kommune har truffet beslutning om at gøre noget ved kloakkerne: 

Renere vand i søer, vandløb og Øresund 
Vandmiljøet skal have det bedre i kommunen. I det meste af kommunen er kloakkerne indrettet sådan, at regnvand og husspildevand løber i samme rør (fælleskloakeret). Når det regner mere, end systemets kapacitet kan håndtere, bliver der ledt beskidt vand ud i søer, vandløb og Øresund. Miljøtilstanden i vandmiljøet lever derfor ikke op til kravene i statens vandplaner, og det er kommunen forpligtet til at lave om på. 

Plads til klimaforandringer 
Klimaforandringerne gør, at det regner mere i dag, end da kloaksystemet blev anlagt, og denne udvikling forventes at fortsætte. Der ledes meget mere regn til kloakkerne i dag, end der er plads til. Hvis risikoen skal minimeres for, at der løber spildevand til søerne, vandløb og Øresund, skal kloaksystemerne ændres og udbygges.  

Fornyelse af gamle kloakker 
Kloakker har en levetid på ca. 70 år. Det betyder, at kloakkerne i de områder, der blev udbygget optil 1950’erne nu trænger til renovering eller udskiftning. Ved at investere i afløbssystemet nu udvises rettidigt omhu i forhold til at sikre bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand i de næste 70-100 år. 

Færre oversvømmelser
Når det regner kraftigt, kan kældre, haver og veje blive oversvømmet med opblandet husspildevand i de fælleskloakerede områder. Der skal skabes plads i kloakkerne, så der i fremtiden sker færre oversvømmelser. 

da_DKDansk