Biografen spøger igen i kommunalbestyrelsen

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Kommunalbestyrelsesmødet i går aftes var ganske fredeligt, sagerne blev ekspederet på fornuftig vis. Selv punkt 14, der handlede om tilbagebetaling af for meget opkrævede byggesagsgebyrer, var forbløffende tamt. Det var først under punkt 15, med den forholdsvis harmløse overskrift, ”Initiativretsforslag: Behandle statusrapport for biograffunktionen som beslutningspunkt” at det “gik galt”.

Men først punkt 14
Punkt 14, der meget politisk klogt blev kaldt ”Valg af model for tilbagebetaling af byggesagsgebyrer”. På den måde var debatten om administrationens håndtering af hele denne sag blevet afmonteret. Der var almindelig enighed om, at der selvfølgelig kan ske fejl. Men var dog medlemmer af kommunalbestyrelsen, der mente, at den efterfølgende behandling, herunder manglende orientering af de folkevalgte, var ganske kritisabel. Til det meddelte Jan Klit (C) (formand for Miljø- og Planlægningsudvalget), at han havde talt med ganske store bogstaver til administrationen, og han var af den overbevisning, at det ikke ville ske igen.

Der er tale om forventet tilbagebetaling af 3,5 mio. kroner, svarende til ca. 40% af de opkrævede gebyrer i perioden. Det er nok i overkanten af, hvad det er nødvendigt at tilbagebetale, men der var bred enighed om, at når man har lavet fejl, så er det bedre at overkompensere end det modsatte.

Så til biografen
Punkt 15 med titlen ”Behandle statusrapport for biograffunktionen som beslutningspunkt”, var møntet på det næste punkt på dagsordenen, og var motiveret som følger: ”Venstre og LA vil gerne benytte vores initiativret, og sætte “Statusrapport for biograffunktionen 30. marts 2019 – 31. december 2019” på dagsordenen for mødet i Hørsholm Kommunalbestyrelse den 30. november 2020 som et beslutningspunkt, da vi ønsker, at sagen og rapporten skal politisk drøftes og godkendes.” Til orientering kan det nævnes, at den bemeldte statusrapport var på dagsordenen som et orienteringspunkt – og altså ikke et beslutningspunkt.

Dette punkt udløste en times lettere ophedet debat, der kort fortalt kan deles op i to holdninger. Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti forfægtede det synspunkt, at når det ikke var et beslutningspunkt kunne man ikke for alvor debattere det og slet ikke beslutte noget. De øvrige partier A, C, R, Q og Annette Wiencken UP, var af den opfattelse, at man ikke kan stemme om en rapport, der alene beskæftiger sig med historiske data. For som det blev udtrykt, hvad skal man stemme om, kan man stemme om der har været 33.600 besøgende. Men efter at have kørt rundt i forskellige afarter af disse hovedargumenter, blev punkt 16, altså selve rapporten, inddraget i debatten, så man tog de to punkter under et.

Flere ønskede en garanti, eller en dokumentation, for at den husleje som biografen betaler, er indenfor lovgivningens rammer, og altså ikke er for lav.

Borgmesteren lovede at fremsende den ønskede dokumentation.

Herefter kunne man endelig skride til afstemning, og punkt 15 blev forkastet med 6 stemmer for og 13 imod.

Som følge af reglen om, at mindretallet kan få indføjet et protokollat, afleverde Ann Lindhardt (V) nedenstående protokollat.

”Venstre og LA har brugt initiativretten så vi kan drøfte og derefter stemme om biografrapporten. Vi er folkevalgte, og hvis store politiske sager, kun kommer til orientering, vil det undertrykke vores demokratiske muligheder for at afgive vores stemme. 

Venstre, DF og LA mener ikke denne rapport kun kan kunne nøjes med at være et orienteringspunkt men i stedet være et beslutningspunkt, blandt andet fordi Biografrapporten giver et uklart billede af hvor godt eller dårligt biografen køre. Rapporten er mangelfuld, og mangler gennemsigtighed. Der er eksemplar i regnskabet der ikke er retvisende, da der i rapporten henvises til aktuelle tal for 9 måneders drift, mens andre steder i rapporten henvises til 12 måneders drift tal. Yderligere mangler der en mere klar opdeling af tallene for den kommercielle biograf og kunstbiografen. 

Biografrapport viser ca. 1800 færre biografgæster end året før og et stort underskud i foyerbaren. Da Biografen åbnede i 2017, var der i gennemsnit knap 10 gæster, 2. år var tallet nede på ca. 9 gæster pr. forestilling. I 2019 er besøgstallet helt nede på ca. 7 gæster pr. forestilling i gennemsnit. Den kommunale kommercielle del af biografen har haft en katastrofal nedadgående udvikling, det er tydeligt, at borgerne har valgt det politiske projekt fra for længst.

Biografen lejer Trommens lokaler for ca. 22 kr. i timen, selvom andre betaler væsentligt højere timepris for de samme lokaler. Huslejen er konkurrenceforvridende og helt urimeligt lavt prissat. Venstre, DF og LA ønsker fair konkurrence og rimelige gennemsigtige priser til gavn for alle kultur- og fritids- aktiviteter i Hørsholm. Der burde undersøges nærmere om den Kommunale kommercielle del af biografen overholder EU reglerne om max. Støtte på 1,5 mio. i en 3-årig periode.

Som konsekvens af at punkt 15 faldt, forblev punkt 16 et orienteringspunkt, der ikke kunne stemmes om.

da_DKDansk