Budgetaftale 2022-2025

#

Billede af underskriftceremonien – Foto: Charlotte Fossum

Aftalen om Hørsholms budget 2022 er underskrevet.

Hørsholms børn er en vigtig grundpille i budgettet for 2022. Alene forbedringen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet og skolerne udgør et trecifret millionbeløb i budgetperioden fra 2022-2025. Men også byliv, bæredygtighed og en værdig ældrepleje er grundpiller i forligspartiernes prioriteringer.

Budgetaftalen er i år forhandlet på plads af Konservative, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og SocialKonservative, og blev underskrevet på borgmester Morten Slotveds kontor den 29. september kl. 9.

Ligesom i 2021 har Hørsholmstrategien sat kursen for forligspartiernes prioriteringer, og der er et særligt fokus på børneliv, byliv og bæredygtighed for at sikre fremtidens Hørsholm. Derudover er Hørsholms ældre meget naturligt blevet prioriteret da Hørsholm er for hele livet, og der er fokus på en tryg og aktiv tilværelse for alle generationer.  

”Jeg er glad for, at vi afrunder denne valgperiode med en meget bred aftale om budgettet for 2022 – og at hele kommunalbestyrelsen har indgået aftale om udviklingen af havnen. Der er blevet sat turbo på fremtidssikringen af Hørsholm med aftalerne,” siger borgmester Morten Slotved.

Fortsat løft til børneområdet

Aftaleparterne er enige om at fortsætte det løft af dagtilbudsområdet, der er gennemført de seneste par år og tilfører derfor ekstra midler til medarbejdere. Herudover sker der en styrkelse af brugen af tolærerordning i folkeskolen og arbejdet med børn med særlige behov. De fysiske rammer for børn og unge i dagtilbud og skoler forbedres over de næste 6 år.

Alle partier med til at udvikle Rungsted Havn

En samlet Kommunalbestyrelse har aftalt en massiv investering i udviklingen af Rungsted havn de næste mange år, så havnen bliver en attraktiv oase for alle, og der investeres i byliv andre steder bl.a. udvides Hørsholm Midtpunkt, som vil styrke byliv, boliger og vores detailhandel, ligesom barokhaven etableres, et klubhus bygges til udendørsidrætterne og bysamarbejdet fortsætter.

Bæredygtighed: Mindre CO2 og mere biodiversitet

Aftaleparterne er enige om at reducere udledning af CO2 og at skabe bedre muligheder for arter og levesteder i naturen. Derfor investeres der bl.a. i øget biodiversitet, Haver til maver, energioptimering og der gennemføres en grøn indkøbspolitik.

Værdig ældrepleje i Hørsholm

Aftaleparterne er enige om, at ældreområdet prioriteres, så Hørsholm i endnu højere grad sikrer, at der er en værdig ældrepleje. Der afsættes ekstra midler til aftensygeplejersken i hjemmeplejen, indsats for at afhjælpe ensomhed, øget normering på plejecentre i forbindelse med måltider og øget valgfrihed i forbindelse med klippekort.

Hele budgetaftalen for 2022-2025 kan læses på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Her kan alle læse, hvad forligspartierne har prioriteret at give penge til og hvad der reduceres.

Kommunens samlede driftsbudget er på ca. 1,5 mia. hvoraf mange udgifter er lovbundne udgifter til f.eks. pensioner og ydelser.

Budgettet vedtages den 11. oktober 2021 i Kommunalbestyrelsen.

Hørsholms børn er en vigtig grundpille i budgettet for 2022. Alene forbedringen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet og skolerne udgør et trecifret millionbeløb i budgetperioden fra 2022-2025. Men også byliv, bæredygtighed og en værdig ældrepleje er grundpiller i forligspartiernes prioriteringer.

Budgetaftalen er i år forhandlet på plads af Konservative, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og SocialKonservative, og blev underskrevet på borgmester Morten Slotveds kontor den 29. september kl. 9.

Ligesom i 2021 har Hørsholmstrategien sat kursen for forligspartiernes prioriteringer, og der er et særligt fokus på børneliv, byliv og bæredygtighed for at sikre fremtidens Hørsholm. Derudover er Hørsholms ældre meget naturligt blevet prioriteret da Hørsholm er for hele livet, og der er fokus på en tryg og aktiv tilværelse for alle generationer.  

”Jeg er glad for, at vi afrunder denne valgperiode med en meget bred aftale om budgettet for 2022 – og at hele kommunalbestyrelsen har indgået aftale om udviklingen af havnen. Der er blevet sat turbo på fremtidssikringen af Hørsholm med aftalerne,” siger borgmester Morten Slotved.

Fortsat løft til børneområdet

Aftaleparterne er enige om at fortsætte det løft af dagtilbudsområdet, der er gennemført de seneste par år og tilfører derfor ekstra midler til medarbejdere. Herudover sker der en styrkelse af brugen af tolærerordning i folkeskolen og arbejdet med børn med særlige behov. De fysiske rammer for børn og unge i dagtilbud og skoler forbedres over de næste 6 år.

Alle partier med til at udvikle Rungsted Havn

En samlet Kommunalbestyrelse har aftalt en massiv investering i udviklingen af Rungsted havn de næste mange år, så havnen bliver en attraktiv oase for alle, og der investeres i byliv andre steder bl.a. udvides Hørsholm Midtpunkt, som vil styrke byliv, boliger og vores detailhandel, ligesom barokhaven etableres, et klubhus bygges til udendørsidrætterne og bysamarbejdet fortsætter.

Bæredygtighed: Mindre CO2 og mere biodiversitet

Aftaleparterne er enige om at reducere udledning af CO2 og at skabe bedre muligheder for arter og levesteder i naturen. Derfor investeres der bl.a. i øget biodiversitet, Haver til maver, energioptimering og der gennemføres en grøn indkøbspolitik.

Værdig ældrepleje i Hørsholm

Aftaleparterne er enige om, at ældreområdet prioriteres, så Hørsholm i endnu højere grad sikrer, at der er en værdig ældrepleje. Der afsættes ekstra midler til aftensygeplejersken i hjemmeplejen, indsats for at afhjælpe ensomhed, øget normering på plejecentre i forbindelse med måltider og øget valgfrihed i forbindelse med klippekort.

Hele budgetaftalen for 2022-2025 kan læses på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Her kan alle læse, hvad forligspartierne har prioriteret at give penge til og hvad der reduceres.

Kommunens samlede driftsbudget er på ca. 1,5 mia. hvoraf mange udgifter er lovbundne udgifter til f.eks. pensioner og ydelser.

Budgettet vedtages den 11. oktober 2021 i Kommunalbestyrelsen.

Budgetaftale 2022-2025 Detaljeret

Indledning

Der er indgået en budgetaftale for budget 2022-2025 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier:

 • Konservative
 • Venstre
 • Socialdemokraterne
 • Radikale Venstre
 • Dansk Folkeparti
 • SocialKonservative.

Aftaleparterne er enige om:

 • Alle elementer i aftalen.
 • At hvis der opstår uklarheder om fortolkning af (dele af) aftalen, optages der forhandlinger herom mellem samtlige aftalens parter.
 • At hvis forudsætningerne for et punkt i aftalen ændrer sig, optages der forhandlinger mellem samtlige aftaleparter om evt. justering af aftalen.
 • At alle parter, der har indgået nærværende budgetforlig, tilslutter sig alle aftaler, der danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor til at arbejde positivt for alle elementer, der danner grundlag for budgetforliget.
 • Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse eventuelle ekstra midler/nye puljebeløb, der bliver tilført i forbindelse med den kommende finanslov for 2022, tages op i forligskredsen.
 • Ved eventuel uenighed om fortolkning af aftalen, eller behov for justering af aftalen – efter aftalens indgåelse og underskrift – er enhver af aftaleparterne forpligtet til deltag konstruktivt i de nødvendige drøftelser for at opnå den nødvendige enighed om fortolkninger og justeringer. Alle aftaleparter er forpligtet til overfor offentligheden ikke at undsige hele eller dele af aftalen.

Hørsholmstrategien – fælles om det gode liv

Udgangspunktet for budgetaftalen er Kommunalbestyrelsens samlede strategi for udviklingen af Hørsholm kommune: Hørsholmstrategien. Det er visionen, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det skal ske ved at fokusere på tre temaer:

 • Børneliv
 • Byliv
 • Bæredygtighed.

Det er væsentligt for aftaleparterne at prioritere investeringer i børneliv, byliv og bæredygtighed i budgettet de næste fire år for at sikre fremtidens Hørsholm.

Børneliv

Aftaleparterne er enige om at fortsætte det løft af dagtilbudsområdet, der er gennemført de sidste par år og tilfører derfor ekstra midler til medarbejdere. Herudover sker der en styrkelse af brugen af tolærerordning i folkeskolen og arbejdet med børn med særlige behov. De fysiske rammer for børn og unge i dagtilbud og skoler forbedres over de næste 6 år.

Byliv

En samlet Kommunalbestyrelse har aftalt en massiv investering i udviklingen af Rungsted havn de næste mange år, så havnen bliver en attraktiv oase for alle, og der investeres i byliv andre steder bl.a. udvides Hørsholm Midtpunkt, som vil styrke byliv, boliger og vores detailhandel, ligesom barokhaven etableres, et klubhus bygges til udendørsidrætterne og bysamarbejdet fortsætter.

Bæredygtighed

Aftaleparterne er enige om at reducere udledning af CO2 og at skabe bedre muligheder for arter og levesteder i naturen. Derfor investeres der bl.a. i øget biodiversitet, Haver til maver, energioptimering og der gennemføres en grøn indkøbspolitik.

Ældre

Aftaleparterne er enige om, at ældreområdet prioriteres, så vi i endnu højere grad sikrer at Hørsholm har en værdig ældrepleje. Der afsættes ekstra midler til aftensygeplejersken i hjemmeplejen, indsats for at afhjælpe ensomhed, øget normering på plejecentre i forbindelse med måltider og øget valgfrihed i forbindelse med klippekort.

Øget tryghed i Hørsholm

Aftaleparterne har fokus på at skabe øget tryghed i Hørsholm bl.a. gennem BoTrygt projektet, hvor Hørsholm Kommune har indgået en partnerskabsaftale med BoTrygt og Nordsjællands politi for at reducere antallet af indbrud, øge antallet af nabohjælpere og skabere mere tryghed i kommunen, hvor Hørsholm Kommune deltager sammen med BoTrygt.

Hvis Folketinget skaber lovhjemmel til, at kommunerne kan etablere vagtværn for at reducere antallet af indbrud, vil Kommunalbestyrelsen overveje, om der er behov for en styrket indsats for at reducere antallet af indbrud.  

Miljø- og Planlægningsudvalget

Aftaleparterne er enige om at arbejdet med udvikling af Ådalsparkvej 2 igangsætte primo 2022 og at borgerne inviteres til dialog om den fremtidige brug af området.

Aftaleparterne er enige om at give tilsagn til at der etableres bredbåndsnet i Ketting og at aftaleparterne finder finansiering på 200.000, hvis borgerne i området får tilskud fra staten fra bredbåndspuljen.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

 • Yderligere midler til biodiversitet. 200.000 kr. i 2022 og 600.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
 • Fastholdelse af bysamarbejdet. 500.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
 • DK 2020 klimaplaner for hele Danmark. 750.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i 2024.
 • Øget serviceniveau på vintertjeneste. 300.000 kr. i 2022 og 400.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

 • Tilbageførsel af prisfremskrivning. -293.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Reduktion på vejvedligeholdelse. – 900.000 kr. i 2022.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at prioritere følgende anlægsprojekter:

 • Yderligere midler til biodiversitet. 500.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023 og 1.250.000 kr. i 2024 og 2025.
 • Forbedring af vandløb. Hørsholm kommunes andel. 400.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. årligt i 2023-2025.
 • Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master. 4.000.000 kr. årligt 2022-2028.

Budgetflytninger anlæg mellem år

Aftaleparterne har valgt at flytte budgettet mellem år på følgende områder:

 • Pulje trafiksikkerhedstiltag. Der flyttes 307.900 kr. fra 2022 til 2025.
 • Lågegyde. Udvidelse af vejbane og sti 2. Der flyttes 1.945.000 kr. fra 2022 til 2023.

Budgetreduktioner anlæg

Aftaleparterne har valgt at reducere på følgende områder:

 • Blomstrende bybillede i Hørsholm. -100.900 kr. i 2022.

Kollektiv trafik

Aftaleparterne er tilfredse med, at Region Hovedstaden fra 2022 øger aftendriften på bus 150S, da det vil være et stort fremskridt for borgerne.

Aftaleparterne har helt i tråd med Hørsholm Kommunes mobilitetsplan, prioriteret at opretholde nuværende serviceniveau i forhold til busser og flextrafik.

Børne- og Skoleudvalget

Visionen for 0 – 18 år, der blev besluttet af Børne- og Skoleudvalget i marts 2021, sætter retning og danner grundlag for prioriteringer og indsatser i dagtilbud, skoler og på specialområdet.

Styrket dagtilbud

Der indføres minimumsnormeringer i dagtilbud i 2022. Starten af 2022 bruges til at få ansat medarbejdere, så de ekstra medarbejdere er klar, når de nye børn starter i skole i maj måned. Der tilføres 2.000.000 kr. i 2022 og 3.000.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

Dagtilbuddet på Alsvej nybygges for i alt 39.000.000 kr. og arbejdet igangsættes i 2022. Der igangsættes forbedringer af dagtilbuddenes fysiske rammer ved at afsætte 10.000.000 kr. i 2022 og 10.000.000 kr. i årene 2024, 2025 og 2026. Børne- og skoleudvalget beslutter rækkefølgen på forbedringerne. Dagtilbuddenes udearealer forbedres og der afsættes 7.000.000 kr. i 2024 og 10.000.000 kr. i 2025.

Løft af skoler

På skoleområdet forbedres læringsmiljøerne og det påbegyndes på Rungsted skole i 2022, hvor der afsættes 10.000.000 kr. i 2022 og 19.500.000 mio. kr. i 2023. Hørsholm skole påbegyndes i 2024 med 5.000.000 kr. og 12.500.000 kr. i 2025. Usserød skole påbegyndes i 2026 med 3.000.000 og Vallerød skole i 2027 med 18.000.000 kr. Der er desuden igangsat et omfattende renoveringsarbejde på Vallerødskolen i 2021 grundet fund af PCB på skolen.

Tolærertimer i alle 0.klasser 

Der afsættes midler til flere tolærertimer i indskolingen. 100.000 kr. i 2022 og fuldt indfaset 1.500.000 kr. årligt fra 2023 og frem. Aftaleparterne ønsker fuld fokus på at børnene får en god start på indlæring i de små klasser og en god og tryg start på skolelivet, da det vil kunne forebygge udfordringer i de sene klassetrin.

Frihedsgrader i folkeskolen

Aftaleparterne ser frem til, at Folketinget kommer med et mere varigt og fremadrettet grundlag for mulige frihedsgrader i folkeskolen. Skolerne gør sig i indeværende skoleår i 2021 erfaringer med de udvidede frihedsgrader med evt. kortere skoledage, flere to-voksen lektioner, som der kan bygges videre på fremover.

Pædagogisk Psykologisk rådgivning

Ekstra personalenormering til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 325.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Haver til maver

Aftaleparterne er enige om at etablere Haver til maver, der både kan bruges af børn og unge, ældre i Kammerhuset, hjemmeplejen og personer i aktivering. Der afsættes 1.000.000 kr. til at etablere en eller flere haver og den årlige driftsudgift på 200.000 kr. finansieres med 100.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets egen ramme, 40.000 kr. inden for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets egen ramme og 60.000 kr. inden for Social- og Seniorudvalgets egen ramme.

Ung i Hørsholm

Aftaleparterne er enige om at SSP i dag yder en stor indsats for at sikre tryghed blandt unge og andre borgere og at bestyrelsen for ungdomsskolen fortsat skal arbejde på at styrke dette arbejde.

Ønske om nyt klubhus til byens unge

Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne for inden for en årrække at etablere et klubhus til byens unge fx på Stampen.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

 • Tilbageførsel af prisfremskrivning. -1.393.500 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Tilpasning af budgettet på dagplejen, svarende til det aktuelle antal dagplejere.    – 2.154.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Fortsat omlægning af indsatsen på det udsatte børne- og ungeområde. -1.000.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Afvikle resterende ressourcer til inklusionsstrategi. -267.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Ung i Hørsholm. Tilpasning til faktisk aktivitetsniveau. – 100.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Undervisningsmidler, central pulje. – 600.000 kr. i 2022.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har i et seksårigt perspektiv valgt at prioritere følgende anlægsprojekter:

 • Helhedsplan daginstitutioner. 10.000.000 kr. i 2022 og 10.000.000 kr. årligt 2024-2026.
 • Daginstitution Alsvej. 2.5000.000 kr. i 2022, 14.470.000 kr. i 2023, 19.550.000 kr. i 2024 og 1.950.000 kr. i 2025.
 • Udearealer daginstitutioner. 7.000.000 kr. i 2024 og 10.000.000 i 2025.
 • Rungsted skole. 10.000.000 kr. i 2022 og 19.500.000 i 2023.
 • Hørsholm Skole. 5.000.000 kr. i 2024, 12.500.000 kr. i 2025 og 12.500.000 kr. i 2026.
 • Usserød Skole. 3.000.000 kr. i 2026 og 11.000.000 kr. i 2027
 • Vallerød skole. 18.000.000 kr. i 2027
 • Haver til maver. 1.000.000 kr. i 2022. De afledte driftsudgifter afholdes inden for eksisterende udvalgsbudgetter med følgende fordelingsnøgle: BSU 50%, SSU 30% og EBU 20%.


Social- og Seniorudvalget

Ældrepolitikken Hørsholm hele livet, der blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i juni 2019, danner udgangspunkt for arbejdet med og prioriteringerne på ældreområdet.

Normering på plejecentre i forbindelse med måltider

Aftaleparterne ønsker at fortsætte arbejdet ”fra institution til hjem” for mere hjemlige rammer på kommunens plejecentre samt yderligere fokus på ligeværd og selvbestemmelse, trivsel og gode relationer. Denne indsats skal fortsat forankres i Social- og Seniorudvalget. Der afsættes 700.000 kr. årligt fra 2022 og frem, der fordeles til plejecentrene til brug for øget normering i forbindelse med måltiderne.

Indsats mod ensomhed 

Der afsættes 300.000 kr. årligt fra 2022 og frem til forebyggelse af ensomhed. Til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, og sorg blandt ældre borgere. Udvidelse af forebyggende hjemmebesøg som fx besøgsven at tale med eller at blive en del af en madklub. Det er vigtigt at der bliver sat ind med bekæmpelse af ensomhed i forhold til plejen og omsorg af den enkelte ældre borger. 

Klippekort

I 2020 blev klippekorts-ordningen for både plejecentrene og hjemmeplejen omlagt. Aftalearterne ønsker at genindføre en ikke bureaukratisk klippekortsordning for borgere visiteret til hjemmepleje, så de igen selv kan disponere over 30 minutters hjælp om ugen.

Aftensygeplejen i hjemmeplejen

Der afsættes 420.000 kr. til opnormering af aftensygeplejen i hjemmeplejen.

Aftaleparterne vil sikre, at Hørsholm har en værdig ældrepleje og bl.a. løfte normeringerne på aftensygeplejesker, da vi gerne vil sikre at der kommer endnu bedre behandling af de stadig flere komplekse plejebehov. Der afsættes 420.000 kr. årligt fra 2022 og frem  til opnormering af aftensygeplejen i hjemmeplejen. 

Aftaleparterne lægger vægt på at fastholde serviceniveau for genoptræning, som vi anser for væsentligt for hurtigt at give syge mulighed for at genoptage hverdagen og at undgå genindlæggelser af svage og ældre patienter. 

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

 • Tilbageførsel af prisfremskrivning. –2.629.500 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Reduktion i antallet af midlertidige pladser fra 35 til 34. –350.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Reduktion i §18 midler. -100.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Fortsat omlægning af indsatsen på det specialiserede område for voksne.            –1.872.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Forbedret opkrævning af mellemkommunale tilgodehavender. –210.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Det forventede fremtidige behov for køb af udenbys pladser på plejecentre nedskrives med en plads. -600.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Sundhedsudvalget

Genoptræning befordring

Aftaleparterne har valgt at genoptage kørsel til genoptræning efter serviceloven. 390.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Tidlig opsporing af unge med alkoholproblemer

Der afsættes 50.000 kr. årligt fra 2022 og frem til tidlig opsporing af unge med alkoholproblemer.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

 • Tilbageførsel af prisfremskrivning. -91.700 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Reduktion i sundhedspuljemidler. -50.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Forbedringer af faciliteter i Idrætsparken

Aftalepartnerne er enige om at renovere børnebassinet og de øvrige bassiner i svømmehallen. For at reducere den tid, hvor svømmehallen er lukket for brugerne, igangsættes en samlet renovering hen over sommeren i 2023. Indtil da vil børnebassinet været lukket og administrationen undersøger muligheder for at finde kapacitet andre steder til aktiviteterne i børnebassinet. Der afsættes 21.000.000 kr. i 2023.

Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre på udvikling af dobbelt trægulvshal og kunstgræsbaner på stadion som aftalt, hvortil der afsættes 15 mio. kr. i 2025, 30 mio. kr.  i 2026 og 25 mio. kr. i 2027. Den fortsatte udvikling af Idrætsparken drøftes med Idrætsrådet. Aftaleparterne vil årligt i forbindelse med budgetlægningen, undersøge muligheden for at fremskynde investeringer i Idrætsparken yderligere

Barokhave

Aftaleparterne er enige om at genskabe barokhaven på slotshalvøen, der var en del af Hirschholm slot. Projektet er en del af etableringen af et oplysningsmuseum i Hørsholm. Projektet gennemføres af Museum Nordsjælland og der søges om fondsfinansiering. Hørsholm kommune skal medfinansiere projektet med 1.500.000 kr. Hvis fonden ikke vælger at støtte projektet, bortfalder den kommunale medfinansiering.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har desuden valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

 • Leje af ekstra halkapacitet fra private og selvejende haller. 275.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Barakhaven. 50.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

 • Tilbageførsel af prisfremskrivning. -112.000 kr. årligt fra 2022 og frem
 • 10% reduktion i fysiske materialer på biblioteket. Lydbøger friholdes. -60.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Energirationaler i Idrætsparken. –204.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Reduktion af Kulturhuspuljen. -90.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område:

 • Genskabelse af barokhaven på slotshalvøen. 1.500.000 kr. i 2022.
 • Forundersøgelse vedr. etablering af kunstgræsbaner på opvisningsbanen. 180.000 kr. i 2022.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Innovationsfestival

Der gennemføres en innovationsfestival i sommeren 2022 om diversitet med deltagelse af unge, erhvervsliv, iværksættere, forskere og andre aktører for ind- og udlandet. Der afsættes 200.000 kr. i 2022.

Bysamarbejdet

Det velfungerende bysamarbejde mellem lokalpolitikere og aktører fra Hørsholms detailhandel og kulturområde fastholdes. Formålet er at styrke detailhandlen i bymidten og skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og byliv i Hørsholm. Der gennemføres en lokal branding af de mange aktiviteter der finder sted i Hørsholm kommune og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil inden for puljen til turisme prioritere et lokalt initiativ. Der afsættes 500.000 kr. i 2022 og 300.00 årligt fra 2023 og frem. Se også under Miljø- og Planlægningsudvalget.

Budgetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende område:

 • Tilbageførsel af prisfremskrivning. -534.300 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Opdaterede skøn for udviklingen i ledighed indebærer en nedjustering af udgiftsbehovet på forsørgelsesydelser. –5.933.000 kr. i 2022, -9.671.000 kr. i 2023 og -12.903.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
 • Omorganisering fra individuel mentorindsats til gruppeforløb i. bl.a. jobhuset.      –500.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Styrket opsøgende virksomhedsindsats for jobklare ledige. –1.384.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Styrket virksomhedsrettet indsats for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. –1.085.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Myndighedsindsats til et forøget antal ledige. –1.384.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Øget kontrolindsats overfor borgere uden registreret adresse. –170.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Styrket opsøgende virksomhedsindsats for jobklare ledige. –1.384.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Reduceret brug af eksterne beskæftigelsestilbud. –477.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Lokal branding. Omlægning til webbaseret, som finansieres inden for det eksisterende turismebudget.

Økonomiudvalget

Rekruttering

Aftaleparterne er enige om, at det fremadrettet skal være et stort fokus at styrke rekrutteringen af medarbejdere til især de store velfærdsområder børn og ældre. Administrationen igangsætter en række initiativer for at styrke arbejdet med rekruttering, herunder en indsats for at få flere medarbejdere til at vælge fuld tid.

Turbo på digitalisering

Aftalepartnerne er enige om, at øget digitalisering skal bidrage til at udvikle og sikre fremtidens velfærd i Hørsholm. Der er behov for at løse opgaverne mere effektivt, med bedre service og højere kvalitet for borgerne.

Med corona-krisen er der kommet et endnu stærkere fundament til at digitalisere opgaveløsningen i Hørsholm kommune, fordi brug af digitale værktøjer og data blev én af måderne til at komme godt gennem corona-krisen. De erfaringer skal vi nu bygge videre på, så vi for alvor tager fat på en mere digital hverdag. 2022 skal bruges til at undersøge, eksperimentere med og afprøve forskellige digitale løsninger. Der arbejdes bl.a. på:

 • Øget brug af teknologi på velfærdsområderne bl.a. med fokus på at afhjælpe de betydelige rekrutteringsproblemer vi står overfor
 • Digital arbejdsplads på rådhuset og automatisering af administrative processer bl.a. ved hjælp af robotics.

At sætte turbo på digitaliseringen for alvor vil kræve et stort fokus i hele Hørsholm kommune.

Administrative processer digitaliseres (robotics), og administrationsbudgettet kan i første omgang reduceres med -200.000 kr. i 2022, -300.000 kr. i 2023, -400.000 kr. i 2024 og -500.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Målet er at der over tid kan frigøres flere ressourcer.

Tværgående drift af ejendomme og de grønne områder

Hørsholm Kommune har flere enheder, der beskæftiger sig med drift af ejendomme og de grønne områder: Vej og Park, Ejendomme, FM, Materielgården, Idrætsparken og Havnen. Alle disse enheder beskæftiger sig fx på den ene eller anden måde med græsklipning. Aftaleparterne ønsker, at det undersøges, om de forskellige opgaver og opgavetyper (der i dag løses af en kommunal driftsenhed eller aktuelt af eksterne entreprenører) med fordel kan løses af en tværgående driftsorganisation.

Optimering af vores bygninger

I forlængelse af konsulentundersøgelse af Center for By & Miljø, som blev udført som udmøntning af budget 2021-2024, ønsker aftaleparterne undersøgt yderligere effektiviserings- og handlemuligheder, der knytter sig til antallet af kvadratmeter i kommunens ejendomme.

Aftaleparterne anerkender, at der gennem projektet ”Velfærd fremfor mursten” er taget de første væsentlige skridt, men forventer, at der bør være et yderligere potentiale.

En fortsat – og intensiveret – fokus på en klogere og mere intensiv udnyttelse af den kommunale ejendomsportefølje, forventes at frigive et effektiviseringspotentiale – og frasalg af ejendomme. Et effektiviseringspotentiale skal indhøstes i samarbejde med de mange forskellige brugere af kommunens ejendomme, så det sikres, at der stadig er velfungerende fysiske rammer for kommunens mange brugere af de kommunale ejendomme.

Budgettet reduceres med -500.000 kr. i 2022, -1.000.000 kr. i 2023, -1.500.000 kr. i 2024 og -2.000.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

Prisfremskrivning

Prisfremskrivning fra 2021 til 2022 tilbagerulles. Lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst (f.eks. kontrakter). – 5.496.000 kr. årligt fra 2022 og frem. Udvalgsfordelt således:

– Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret        – 293.000 kr.

– Børne- og Skoleudvalget                                              -1.393.500 kr.

– Social- og Seniorudvalget                                            – 2.629.500 kr.

– Sundhedsudvalget                                                             – 91.700 kr.

– Sport-, Fritid- og Kulturudvalget                                       -112.000 kr.

– Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget                              – 534.300 kr.

– Økonomiudvalget                                                            – 442.000 kr.

Eksterne konsulenter og andre leverandører

Sidste års budgetaftale indeholdt et, fuldt indfaset, reduceret brug af eksterne konsulentydelser og andre leverandører på 4.000.000 årligt. Aftaleparterne er enige om at reducere i brugen af eksterne konsulenter og andre eksterne leverandører yderligere, og der budgetlægges derfor med – 3.000.000 kr. årligt fra 2022, heraf forudsættes -2.000.000 kr. at vedrøre anlægsprojekter.

Reduktion af administrationen

Der gennemføres en rammereduktion af administrationen på rådhuset på 3.500.000 kr. årligt fra 2022 og årene frem. Rammereduktionen gennemføres som stillingsnedlæggelser og gennemføres ved af effektivisere opgaveløsningen.

Øget tilstedeværelse blandt medarbejdere

Aftaleparterne ønsker ekstra fokus på at øge medarbejderes tilstedeværelse og det gode arbejdsmiljø, hvilket både vil være til gavn for borgere, medarbejdere og kommunens økonomi.

Et øget ledelsesmæssigt fokus kombineret med igangsætning af de nødvendige initiativer og indsatser lokalt på den enkelte arbejdsplads, forventes at kunne øge medarbejdernes tilstedeværelse og afspejle sig i et lavere sygefravær – særligt korttids sygefraværet. Der budgetlægges med, at en øget tilstedeværelse forventes på tværs af kommunen at kunne reducere lønomkostningerne med 500.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023, 2.000.000 kr. i 2024 og 3.000.000 årligt fra 2025 og frem.

Budgetreduktionen fordeles således, at alle institutioner/enheder forventes, med udgangspunkt i korttids sygefraværet 2018-2020, forventes at kunne forøge medarbejdernes tilstedeværelse (reducere sygefravær) relativt lige meget. Dog således at beslægtede institutioner (eksempelvis skoler, daginstitutioner og plejehjem) budgetlægges med udgangspunkt i det gennemsnitlige korttids sygefravær 2018-2020 for institutionerne under ét.

Effektivisering af udbud og indkøb

Arbejdet med at effektivisere kommunens udbud og indkøb intensiveres. -1.000.000 kr. i 2022 og -1.500.000 kr. årligt fra 2023 og frem. Administrationen undersøger muligheden for at indgå rammeaftale for advokatydelser. Desuden udarbejdes i 2022 et oplæg til en grøn bæredygtig indkøbspolitik for Hørsholm Kommune.

Budgetreduktion drift

Aftaleparterne har desuden valgt at reducere budgettet på følgende områder:

 • Bygningsvedligeholdelse. -1.400.000 kr. årligt fra 2022 og frem
 • IT-licensudgifter. -400.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • IT-sikkerhed. -250.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Øget fokus på udgående kontrolarbejde i.f.t. sociale ydelser. -150.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
 • Optimering af indtægter vedr. momsrefusion, mellemkommunale afregninger og ejendomsprovenu. –1.800.000 kr. i 2022.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at prioritere følgende anlægsprojekter

 • Bostedet Gutfeltshave. Renovering af køkken, toiletforhold samt etablering af brandvarslingsanlæg 1.200.000 kr. i 2022.

Budgetflytninger anlæg mellem år

Aftaleparterne har valgt at flytte budgettet mellem år på følgende områder:

 • PH Park. –20.000.000 kr. i 2022, 15.000.000 kr. i 2023 og 5.000.000 kr. i 2024.
 • Udvikling og salg af Lågegyde. Der flyttes 738.000 kr. fra 2022 til 2023.
 • Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6. -3.033.200 kr. i 2022, 1.994.400 kr. i 2023 og 1.038.800 kr. i 2024.
 • Ny daginstitution v. Rungsted Skole. –5.000.000 kr. i 2022, -27.000.000 kr. i 2023, 27.000.000 kr. i 2024 og 5.000.000 kr. i 2025.

Som en konsekvens af et samlet anlægsbudget 2022-2025 på 576 mio. kr. indeholdende budgetlægning af konkrete anlægsprojekter på bl.a. dagtilbuds-, skole-, fritids- og kulturområdet, nulstilles budgettet 2022-2025 for ØU-anlægspuljen samt kvalitets- og kapacitetspuljen, da ovennævnte anlægsprojekter finansieres af anlægspuljerne.

I forlængelse af at beslutning vedr. kunstgræsbanen fremrykkes til 2021 reduceres idrætspuljen med 2.000.000 kr. i 2022.

Lånoptagelse

Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik at budgetlægge med at mulighederne for lånoptagelse til energiinvesteringer og indefrysning af ejendomsskatter udnyttes fuldt ud. Det bemærkes at en enig kommunalbestyrelse har indgået en delaftale om Rungsted Havn, hvor der er forudsat delvis lånefinansiering. Der budgetteres derfor inkl. Rungsted Havn med samlet lånoptagelse på:

2022: 61.208.000 kr.

2023: 60.333.000 kr.

2024: 88.633.000 kr.

2025: 54.200.000 kr.

Underskriftsark

Denne budgetaftale for perioden 2022-2025 er tiltrådt af følgende partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som bekræftet ved nedenstående underskrifter.

Konservative Folkeparti

Venstre

Socialdemokraterne

Radikale Venstre

Dansk Folkeparti

SocialKonservative

da_DKDansk