Grundejerforening klager til Planklagenævnet

#

Af Peter Brandi – Dronefoto udsigt fra parcel 4 mod nord

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse har indgivet klage til Planklagenævnet over vedtagelsen af den nye lokalplan for PH Park. Formålet med klagen er at få erklæret vedtagelsen af lokalplan 170 den 28. september for ugyldig.

Det er grundejerforeningens opfattelse, at kommunalbestyrelsen, i dette lokalplanarbejde, ikke har overholdt planlovens formål om inddragelse af offentligheden i videst muligt omfang.

I klagen begrundes det med, at kommunalbestyrelsen har begået alvorlige procesfejl indenfor 3 områder.

Lokalplanpligten er tilsidesat i forløbet

Dette begrundes blandt andet med at Hørsholm kommunalbestyrelse i 2015 købte det tidligere Hørsholm Hospitals grund og bygninger med henblik på ny byudvikling. Plangrundlaget for området var sygehusformål med bygninger i max. 3 etager og max. 50% bebyggelsesgrad.

I 2016 traf kommunalbestyrelsen beslutning om total nedrivning af bygningsmassen og den blev gennemført i 2017. Den ældste del af hospitalet havde kulturhistorisk værdi og stammede fra omkring 1900.

Grundejerforeningen mener, at kommunalbestyrelsen har haft pligt til, jf. Planlovens § 13 – inden den endelige nedrivningsbeslutning – at gennemføre en normal lokalplanproces set i lyset af de kulturhistoriske værdier, og at bygningsmassen udmærket kunne omdannes til boligformål.

Kommunalbestyrelsen har således handlet i strid med lokalplanpligten i forbindelse med nedrivningen.

Usaglige hensyn har indgået

Mangelfuldt og usagligt grundlag i den foretagne screening af lokalplanens miljøpåvirkning, I forslaget til lokalplan (side 16) er der anført, at kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Kommunens vurdering er meget summarisk og indeholder slet ikke de oplysninger, som den skal i henhold til Miljøvurderingslovens § 8-10 med tilhørende bilag.

Kommunens afgørelse er bl.a. begrundet med: ”Lokalplanen muliggør en udbygning med op til 250 nye boliger, svarende til en bebyggelsesprocent på 50. En bebyggelsesprocent på 50 er ikke fremmed for bebyggelse langs Usserød Kongevej. Derfor vurderes denne fortætning i byen ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet.”

Det er Grundejerforeningens vurdering, at denne screening i henhold til planlovens §16 og miljøvurderingslovens § 8-10 er foregået på et usagligt grundlag. Og andre myndigheder, som er hørt, er formentlig heller ikke blevet informeret relevant.

Almene forvaltningsretlige principper er overtrådt

Grundejerforeningen mener, ud fra procesforløbet, at borgmester Morten Slotved som leder af Hørsholm kommunes administration 2 gange ikke har viderebragt væsentlig relevant information i borgerhenvendelser til kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med sagens konkrete behandling, hvilket er i strid med almindelig forvaltningspraksis. Og at kommunalbestyrelsen dermed muligt har truffet beslutninger i sagsforløbet på ufuldstændige grundlag.

Grundejerforeningen konstatere, at der, i forbindelse med kommunens afgørelse om miljøvurdering af lokalplanen, er handlet i strid med almindelig forvaltningspraksis. Der er således ikke redegjort for den lovgivningsmæssige hjemmel og hvem der er hørt, ligesom det er uklart, hvad der er den konkrete klagefrist. Samt at miljøvurderingen er så summarisk oplyst og afgørelsen så uklart formuleret,med en ikke udtømmende begrundelse, at den er helt utilstrækkelig for borgerene at forholde sig til.

Opsættende virkning

Som en del af klagen, anmoder Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse om, at bliver tillagt opsættende virkning. Hvis dette ønske efterkommes, betyder det, at arbejdet omkring lokalplan 170, og igangsættelse af projektet må vente til Planklagenævnet har udtalt sig.

Formanden for Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Jens Chr. Sørensen siger i forbindelse med klagen. ”PH var lysets mester og samfundsrevser. Tankevækkende, at man nu vil bygge PH Park på et politisk fait accompli og skyggediagrammer.”

Han mener desuden at det er, “Beskæmmende; at kommunalbestyrelsen over flere år har set stort på almindelige spilleregler omkring lokalplanlægning. Det er ikke vores retssamfund værdigt. Vi må som borgere følge spillereglerne.  På samme måde må kommunalbestyrelsen, som offentlig myndighed, gøre det, i sit samspil med os borgere.”

 Jens Chr. Sørensen slutter af med at sige, at det er; “Ubegribeligt for os, at kommunalbestyrelsen virkelig har kunne agere sådan. Vi mener, at der ved lokalplanen udarbejdelse er begået alvorlige procesfejl. Vi taler ikke bare om et par små fodfejl.  De må vi have klagenævnet til at tage stilling til. Lokalplanen må gøre ugyldig.”

Du kan læse mere om Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på dette link: http://www.hoersholmgaardhuse.dk/

Her er kun bragt brudstykker af den 6 sider lange klage, Hørsholmnyheder.dk er i besiddelse af klagen i sin helhed.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk