Borgermøde om udvikling af Kokkedal Stationsområde

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Alle borgere var blevet indbudt til at deltage i det første virtuelle borgermøde i Hørsholms historie – Emnet var udvikling af Kokkedal Stationsområde.

Selvfølgelig var det Borgmester Morten Slotved der bød os alle velkommen til dette historiske første digitale borgermøde. Som Borgmesteren nævnte i sin indledning, går vi, som følge af corona-krisen, gennem en udvikling, hvor vi bruger alternative mødeformer, som dette borgermøde er et udtryk for. Borgmesteren gjorde opmærksom på, at man kan komme med sine kommentarer via BorgerLab frem til den 17. maj i år.

Efter Borgmesterens indledning, blev der afspillet et indlæg fra TV-Lorry om sikkerhed ved stationsområder, både i Hørsholm og andre stationsområder i Hovedstaden.

Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Jan Klit (C) – Foto: Peter Brandi©

Som en del af TV-Lorry indslaget var der et interview med Jan Klit, formand for Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm.

Herefter gav Borgmesteren ordet til de 3 øvrige oplægsholdere startende med Jan Klit, der talte om vigtigheden af, at vi får skabt liv i Stationsområdet ved Kokkedal det vil give flere fordele, herunder også større tryghed i området.

Ole Stilling der er direktør for By- og Erhverv, fortalte derefter om selve processen, og hvorfor vi skulle holde aftenens møde.

Ole Stilling, direktør for By- og Erhverv – Foto: Peter Brandi©

Baggrunden for at vi er her i dag, er kommuneplanen fra 2017, hvor der peges på en række områder man kan udbygge kommunen generelt, men at der også er muligheder for at udbygge et lokalområde.

Samtidig har politikerne vedtaget Hørsholmstrategien, hvor der peges på øget parkering herunder også i Kokkedal, og at der er et udvidet behov for plejehjemspladser i Kommunen.

De foreslåede planer bygger desuden på at der er 4 analyser af behov, der indgår i forslaget, der er tale om:

Plejebolig 2018 – Parkeringsanalyse 2019 – Detailhandelsanalyse 2019 – Boligredegørelse 2019.

Udviklingen af Kokkedal Stationsområde foregår i 3 etaper; Vest med plejeområder – Kokkedal Station Øst og Låggyde, for Låggyde gælder det, at der allerede er en lokalplan at gå frem efter. For nærværende er det altså Stationsområde Vest og Øst vi kigger på.

Processen er delt op i flere dele, den første som vi nu sidder midt i, er at få klarlagt de rammer, som skal beskrive det udbudsmateriale, som kommunen skal udsende i løbet af 2020. På baggrund af de indkomne forslag, skal der udarbejdes en lokalplan, med alle de demokratiske tiltag, som diverse høringer, der indgår i en sådan plan. Sidste del af processen vil være byggeperioden der vil finde sted i perioden 2022 – 2024.

Så overtog Arkitekt Jesper Kusk fra Jesper Kusk Arkitekterne skærmen. Han fortalte og viste de 3 forskellige oplæg der er til udviklingen af området. På baggrund af dem viste han også de udarbejdede skyggediagrammer, der viser, at nogle af gavlene Skovkanten (den del der liger op mod stationen) vil blive berørt af skygge fra et evt. 5 etagers parkeringshus.

Efter denne gennemgang, viste Jesper Kusk adskillige billeder af bygninger der er bygget både i Danmark og i udlandet, disse skulle tjene som illustration af, hvordan man kan løse den bygningsmæssige opgave.

Der var tale om ret markante bygninger, så det skal nævnes, at der endnu ikke er taget stilling til den arkitektoniske løsning, den kommer først senere, som følge af arkitektkonkurrencer og efterfølgende høringer.

Efter at have overværet præsentationerne må man konstatere, at denne virtuelle mødeteknik stiller andre krav til oplægsholderne end de er vant til.

Så blev der sat gang i spørgsmål og kommentarer fra de deltagende borgere. Spørgelysten var stor, og koncentrerede sig om emner som parkeringspladser, herunder antal af parkeringspladser, adgangsveje og trafikale problemer som de 400 – 500 parkeringspladser vil afstedkomme. Det blev også nævnt, at 40 procent af de der bruger parkeringspladserne i dag kommer fra Fredensborg.

Der blev også udtrykt bekymring for udsigtsforhold, for såvel Skovkanten som for Ådalsparken, med de store bygninger der kommer til at ligge der i fremtiden.

Rent trafikalt vil der selvfølgelig være en øvre grænse for, hvor mange parkeringspladser der kan etableres ved Kokkedal Station, alene af den grund, at bilerne skal derned, og det vil belaste vejnettet i den øvrige del af kommunen.

Et andet stort emne var tryghed, den generelle holdning blandt spørgerne var, at trafik i sig selv ikke skaber tryghed.

Pladsen syd for Skovkanten, hvor der pt. er parkeringsplads, er tilsyneladende navngivet til at hedde Skovbrynet.

Som det er helt naturligt i et sådant borgermøde, var det primært problemområderne der blev adresseret, så for at få lidt balance i debatten bad vi fra Hørsholmnyheder.dk Borgmester Morten Slotved om at nævne de positive ting ved udbygningen af Kokkedal Stationsområde, og om der vil blive tale om en økonomisk gevinst, for det fællesskab som kommunen jo er:

Borgmester Morten Slotved – Foto: Peter Brandi©

Morten Slotved svarer: ”Det positive ved projektet er at vi får løst en del samfundsopgaver. Vi får løst et plejehjemsbyggeri, vi får et spændende nyt byområde med mulighed for aktivitet. Der bliver fokus tryghed. Og der bliver flere parkeringspladser til offentlig brug.

Jeg forventer ikke at vi får penge i kommunekassen, for jeg tror at vi kommer til at sikre den langsigtede investering i et trygt og attraktivt område. Og så vil vi få attraktive skatteborgere som kan bidrage på skattefronten lokalt, det er også positivt.”

Der var i alt 74 borgere der deltog i borgermødet, og lysten til at stille spørgsmål og kommentere planerne var stor.

Samtlige kommentarer og spørgsmål vil blive samlet sammen, og indgå i det videre arbejde.

Der var 74 der deltog i det virtuelle borgermøde. Mødet er blevet optaget, så det vil være muligt at se mødet via Kommunens hjemmeside senere.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk