Det er nu vedtaget at Rungsted Havn skal udvides for 180 mio. kr.

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi© fra venstre Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Morten Slotved (C), Glen Madsen (O), Ann Lindhardt (V), Svend Erik Christansen (A)

En enig Kommunalbestyrelse har i dag indgået en aftale der sikrer. at Rungsted Havn også i fremtiden vil være en livlig lystbådehavn, der også er et naturligt samlingssted for Hørsholms borgere. Aftalen betyder blandt andet, en større havn en ny eventplads med plads til koncerter og sejlstævner.

Facilliteter på Nordmolen – Hasløv og Kjærsgaard©

Alle partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse bakker op om, at Rungsted Havn skal udvikles og udvides og det afsættes der nu 180 mio. kr. til. På baggrund af et oplæg fra bestyrelsen i Rungsted Havn og en omfattende involvering af borgere og interessenter i og omkring havnen har politikerne nu besluttet at afsætte 120 mio. kr. til en gennemgribende modernisering af havnen. Hertil bidrager Rungsted Havn med 60 mio. kr., så budgettet i alt bliver på 180 mio. kr.

Strandlegeplads – Hasløv og Kjærsgaard©

”Hørsholm er en unik og attraktiv by og sådan skal det fortsat være. Jeg er derfor glad for, at vi står sammen om at udvikle byens mest besøgte rekreative område, ” udtaler borgmester Morten Slotved ”Rungsted Havn skal være en havn for alle, og dét afsæt har været et meget tydeligt omdrejningspunkt i hele processen frem mod et færdigt udviklingsforslag. Vi har udviklet projektet sammen med bestyrelsen i Rungsted Havn og sammen med borgerne. Det vi sætter i gang nu, skal også stå om 25 og 50 år, så det er en vigtig aftale vi indgår i dag.”
Der er tale om en havn der besøges af 1.5 mio. mennesker både danske og udenlandske. Det bliver spændende at se, hvordan besøgstallet udvikler sig, som følge af investeringerne.

En attraktiv oase
”Havnen bliver både større og bedre for sejlerne, giver bedre trafikforhold, er fyldt med nye funktioner til byens borgere og giver masser af nye muligheder for at nyde vandet og udsigten. Havnen bliver en attraktiv oase for alle. Vi skaber også en helt ny eventplads, hvor vi kan samles til store sejlstævner, havne fest og andre kulturelle aktiviteter.”

Grill-pladser – Hasløv og Kjærsgaard©

Teksten fra selve aftalen

Indledning

Der er indgået aftale om udvikling af Rungsted Havn mellem følgende partier i Hørsholm Kommune

 • Konservative
 • Venstre
 • Socialdemokraterne
 • Radikale Venstre
 • Liberal Alliance
 • Dansk folkeparti
 • SocialKonservative

Rungsted Havn – En havn for alle

Rungsted Havn besøges hvert år af over 1,5 millioner gæster fra ind- og udland, og havnen udgør derfor et naturligt omdrejningspunkt for hele byen.

Efter næsten 50 år har havnen nået reparationsalderen, og vi står nu med en gylden mulighed for samtidig at udvikle havnen. Vores indsats afgør om havnen, også de næste 50 år, skal være en livlig lystbådehavn og et naturligt samlingssted for byens borgere. Vi vil med denne aftale investere massivt i havnen og udvikle den. Den nye havn bliver både større og bedre for sejlerne, har masser af nye funktioner til byens borgere og giver nye muligheder for at nyde vandet og udsigten. Og vi skaber et nyt eventsted ”Nokken”, hvor der kan afholdes koncerter, sejlstævner, havnefester mm. Havneudvidelsen skaber derfor endnu bedre plads til alle, der gerne vil nyde livet på, ved og i vandet.

Aftalepartnerne ønsker derfor i samarbejde med bestyrelsen for Rungsted Havn at udvide og udvikle Rungsted Havn, så havnen forsat kan danne rammerne om et attraktivt havnemiljø.

Aftaleparterne er enige om at igangsætte et udviklingsprojekt for Rungsted Havn og at dette skal gøres som beskrevet i Udviklingsscenario 3, som blev præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetkonferencen den 28. august 2021. Projektet er estimeret til at koste i størrelsesorden 179,3 mio. kr.

Projektet er udarbejdet i en fælles styregruppe med Havnebestyrelsen og på baggrund af mere end 1.000 input og ønsker fra borgere og interessenter. En enig havnebestyrelse bakker op om projektet.

Udviklingsprojektet

Projektets enkelte elementer fremgår af bilag 1 (Anlægsoverslag).

Projektet rummer både en udvidelse af molerne og etableringen af en eventplads (Nokken øst) med bl.a. legeområde, bænke, solterrasser mm. samt et udvidet og mere varieret strandområde med tilhørende klippeø og muligheden for at etablere en sauna på nordmolen. På eventpladsen skal der være fokus på kulturelle og rekreative aktiviteter. Projektet omfatter også bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og flere p-pladser samt flere badebroer, udspringstårn, udsigtsplatforme og rampe til vandet for gangbesværede.

I projektet er også indeholdt ny beplantning og en bedre overgang til museet Rungstedlund og kursusejendommen Rungstedgård og der er også mulighed for etableringen af et kunstigt rev, havbad, stadepladser til foodtrucks og mobil kiosk mm.

Det er væsentligt for aftaleparterne, at der er fokus på tryghed på havnen fx via belysningen.

Projektet kan indeholde etablering af længdeparkering på Rungsted Strandvej under forudsætning af, at der gennemføres fartnedsættelse på Rungsted Strandvej. En trafikal analyse skal desuden identificere yderligere tiltag, der sikrer tilfredsstillende trafiksikkerhed. Miljø- og planlægningsudvalget beslutter om der skal gennemføres længdeparkering.

Aftaleparterne vil på et senere tidspunkt vurdere, om der skal etableres opbevaringsfaciliteter til grej, stadeplads til udlejning af gear og kajakpolobane.

Ro- og kajakklubbernes adgang til vand samt behovet for kystsikring syd for havnen
Aftaleparterne ønsker, at ro- og kajakklubberne fortsat skal sikres adgang til vand. Der er enighed om:

 • At der i forbindelse med udviklingsprojektet reserveres et byggefelt på havnen til etablering af et klubhus til ro- og kajakklubben, således at klubberne sikres adgang til vand, hvis ikke de kan blive på deres nuværende beliggenhed.
 • At der i forbindelse med udviklingsprojektet etableres en rampe til søsætning af robåde mm. i inderhavnens sydvestlige ende.
 • At der i forbindelse med en kystsikring af området syd for havnen skal tages stilling til, hvorvidt en eller begge klubber skal flyttes til en anden placering på havnen. En evt. flytning skal finansieres sammen med kystbeskyttelsesprojektet.
 • At der udgraves sejlrende, som sikrer roklubben adgang til vand, så længe der ikke er besluttet andet i ovennævnte kystsikringsprojekt.

Plads til foreningslivet nu og i fremtiden

Parterne ønsker også at understøtte det eksisterende og fremtidige forenings- og klubliv på havnen. Aftaleparterne er derfor enige om:

 • At afsøge mulighederne for at etablere et multiklubhus, hvor flere foreningerne kan have til huse og som evt. kan bruges til undervisningsformål o.l. for fx kommunens skoler i dagtimerne.
 • At understøtte Rungsted Sejlklubs arbejde med at få et klublokale/klubhus evt. i forbindelse med etableringen af et multiklubhus

Projektets fremdrift

For at sikre projektets fremdrift er aftaleparterne enige om:

 • At prioritere udarbejdelsen af en ny lokalplan med påbegyndelse i senest 2023.
 • At prioritere arbejdet med de nødvendige godkendelser ift. bl.a. Kystdirektoratet. 

Tid og faser 

Aftaleparterne er enige om, at projektet er skitseret til at gennemføres på 4 – 7 år og bestå af en række faser, som tænkes realiseret således:

Fase 0 (2022):                            

Indhentning af kritiske tilladelser fra fx Kystdirektoratet, detailprojektering, udbud af rådgivningsopgave, organisering mm. Lokalplansarbejde igangsættes.

Fase 1 (2023):                            

Molerne påbegyndes, indretning af byggeplads, mulige p-pladser på Strandvej og parkering ved Foderbrættet mm.                                                  

Fase 2 (2024):                            

Molerne færdiggøres og apteres med broer, terrasser mm. Der laves uddybninger og Sydstranden udvides.

Fase 3 (2024-25):                      

Nokkens landareal etableres, nye bådebroer og multiklubhus, klippeøen etableres, bebyggelser og broer på nordmolen, beplantning, klitter og legeplads mm. på Sydstranden.  

Fase 4 (2026):                             

Broer og bygninger mm. på klippeøen, Nokken færdiggøres. Nye og forskønnede adgangsveje, promenader, parkering og vinteropbevaring. Stiforbindelse til nordmolen mm.

Det er vigtigt, at projektet gennemføres under hensyntagen til områdets erhvervsdrivende og brugerne af havnen m.fl. også selvom dette kan forlænge tidsperioden for nogle af faserne. Aftaleparterne er derfor enige om:

 • At gennemførelsen af projektet kan strækkes over en længere periode end de 4 år, hvis dette er nødvendigt ift. politiske prioriteringer og overholdelsen af det kommunale anlægsloft eller hensynet til områdets erhvervsdrivende, kulturinstitutioner m.fl.
 • At projektet forventes gennemført inden for en periode på maksimalt 7 år fra denne aftales indgåelse.

Omkostninger og finansiering

Projektet er anslået til at koste 179,3 mio. kr. Størsteparten af udviklingsprojektet forventes at kunne lånefinansieres. Projektet forventes at falde i 4 faser, hvor udgifterne fordeler sig som vist i nedenstående tabel:

Tabel 1. Estimerede udgifter og lån fordelt på faser og år

 Fase 0Fase 1Fase 2Fase 3Fase 4I alt
Årstal20222023202420252026 
Totaludgift (mio. kr.)5,034,048,066,825,4179,3
Ikke lån (mio. kr.)0,8157,90,114,63,829,2
Lån (mio. kr.)4,18525,647,951,221,1150,1
Låneprocent (pct.)8475100778384 

Bemærk: Fase 0 er indskrevet, hvorfor beløbene i de senere faser er reduceret tilsvarende.

Projektet er omfattende og strækker sig over en længere årrække og der kan derfor ske ændringer i tidsplanen. Tilsvarende er skøn over udgifterne behæftet med usikkerhed, da priser på råvarer og tjenesteydelser kan ændre sig over årene. Der er derfor tale om overslagspriser, som kan ændre sig. Det må herudover forudses, at der sker ændringer i indholdet af projektet over tid. Aftaleparterne er enige om:

 • At projektet opdeles i passende delprojekter, som behandles som selvstændige anlægsprojekter
 • At midlerne bevilliges som rammebeløb   
 • At projektet og de tilknyttede udgifter drøftes ifm. de årlige budgetforhandlinger
 • At der igennem alle faserne skal arbejdes på at reducere omkostningerne og få størst mulig kvalitet og værdi for pengene.

I relation til finansiering af udviklingsprojektets anlægsarbejder er aftalens parter enige om:

 • At kommunen er bygherre på udviklingsprojektet
 • At kommunen er låntager
 • At Rungsted havn årligt bidrager til afdrag på lånet med 2.559.111 kr. i 25 år (svarende til et lån på 60 mio. kr. med en fast rente på 0,5%).  Skulle Rungsted Havn ønske at erlægge en del af havnens investering på i alt 60 mio. kr. kontant, da reduceres afdraget på lånet forholdsmæssigt. Hvis der erlægges f.eks. 20 mio. kr. kontant bliver det årlige afdrag på 1.706.074 kr. ((60-20)/60 af 2.559.111).
 • At projektet er opdelt i faser og at finansiering låne optages løbende efter behov og låne finansieres hvor muligt
 • At kommunens afdrag på det samlede lån ikke påvirker service eller anlægsrammen. Afdraget finansieres af kassen, hvorfor kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet bliver påvirket.

Drift og vedligehold

En udvidelse af haven vil medføre øgede udgifter til drift og vedligehold af de nye anlæg. Erfaringsmæssigt vil stigningen i de årlige driftsudgifter svare til ca. 4 pct. af anlægssummen. Parterne er enige om følgende overordnede principper for de øgede driftsomkostninger, jf. bilag 1:

Hvis der tages udgangspunkt i erfaringerne med de 4 pct. af anlægsudgifterne, vil det medføre et behov for et årligt kommunalt driftstilskud til havnen på anslået 1.1 mio. kr. til driften af de nye funktionaliteter.

Organisering

Aftaleparterne ønsker, at udviklingen af havnen sker i tæt samarbejde med Havnebestyrelsen fx i form af en følgegruppe. Det skal derfor aftales, hvordan udviklingsprojektet og samarbejdet med Havnebestyrelsen organiseres fremadrettet. Aftaleparterne er enige om, at dette afklares i forbindelse med detailplanlægning af projektet og i samarbejde med Havnebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen følger udviklingen af havnen tæt, og der skal løbende følges op på fremdriften i projektet.

Underskrifter

Denne aftale er tiltrådt af følgende partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som bekræftet ved nedenstående underskrifter.

Morten Slotved
Konservative Folkeparti                                

Ann Lindhardt
Venstre

Svend Erik Christiansen
Socialdemokraterne

Henrik Klitgaard
Radikale Venstre

Jakob Nybo
Liberal Alliance

Glen Madsen
Dansk folkeparti

Thorkil Gruelund
SocialKonservative

da_DKDansk